Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


AMERICAN ETHNOLOGY. 

1910 
VOL. XV. NO. 5. DECEMBER 15, 1910. 50 cents a year. Published Monthly, at St. Michaels, Fort Totten, P. 0., N. Dakota. 

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER AT THE POST-OFFICE AT FORT TOTTEN. N. DAK. CHRIST TATANKAOHNA YYO- 
TAP1 KLN EN WANK A. 

Hanetu Wacekiyapi (Christ- 
mas) eca Jesus iteokagapi tipi 
kagapi wan ohna wanka kagapi 
ecee kin he otokahe St. Francis 
Assisi etanhan kin he kaga. 

Omaka 1223 econh-.n Italy ma- 
koce en re wan. Grecio eciyapi 
kin akan tatahka tipi Wan isnana 
rein han e en ohna Jes.rs wanka 
kagapi kin toka wanyakapi. 
Francis wicasta wakan kin Wa- 
nikiya tonpi kin nina woyuoni- 
han ayuha. ' 'He anpetu inankeya 
tanka/" eya ecee. De wicoran 
okarnirpica sni kin de taninyan 
eese econpi kinhan wocekiye 
opapi kin nina rein on wasag-wi : 
caye kta iyukcan. Taku wanjina 
rein on natongya tuka. Taku te- 
ca kage kte kin de wocekiye 
(Church) iyecetu da kta he? ecin. 
Woiwange kin de Binasapa Itan- 
can (Pope) kin itokam kipazo. 
Taku cin qon ataya hecetu kiei- 
dapi. Hehan wanna December 
TO, qa tuktena oko sni rtani. 
Grecio ekta wicasta okinihan wan 
John eciyapi e on. qa he wicasta 
tawacin waste qa okodaye rca, 
he ekta wahosi kaye wicasi, qa 
heya: "Ito. hanyetu cokaya ce- 
kiyapi (Cristmas mici oyapa wa- 
cin, qa iyoyawinye kinhan. decen 
wokiksuye kin econqon kta. Can 
nitawa kin en, maka tipi wanji 
he kinhan h ? n waste kta; he en 
waniyanpi owote wanji yakage 
kta qa peji oyahnake kta: qa ta- 
tanka qa sunsuna wanji hecen 
en ehdepi kte, qa Bethehem en 
tatanka tipi qon eese yakage kte. 
Ito, wancar hoksiyopa wakan 
wan onsiyar tonpi qon miista rca on wanbdaka wacin." John Gre- 
cio etanhan kin wicasta wakan 
wan kodaye kin wowiyukcan ta- 
wa kin nina wancake iyokipi hin- 
hda. Qa toker ke qon owasin 
iyecen econ. Ikiyena wicastawa- 
kan tipi kin de onaron wicayapi, 
qa nakun otonwe en oyate onpi 
kin wicakicopi. Wanna iyehantu 
qehan oyate tanka canijanjan yu- 
ha ai qa cekiyapi. Can kin en tawokoyake on. Qa wotanin Wa- 
ste kin ohokiciwasteye rein ahi- 
yaya. St. Mathew ta wotanin wa- 
ste kin iyoyake rce seecece. He- 
han wicastayatapi wan onsiya 
tonpi kin, qa Bethlehem wotanin 
tanka yuhe kin he eciyatanhan 
wahokonwicakiya, wowastedake 
on tohan Wanikiya cajeyate kta 
eca Bethlehem hoksiyopa kin eya 
ecee qa nakun tarcaska hoton se 
Francis yurica cin se poskin yu- 
zece, eya: "De hanyetu iyotan 
waste rca ce,"' "Dies irae kage 
kin" (odowan wan eciyapi) eya. 

Tona en opapi kin owasin iyu- 
skinyan, ihduhukuyapi. ohnayan 
wokiksuye akiktonspicasni wan- 
yakapi kin awacin onpi. Omaka 
zaptan ohakam, Francis yawa- 
kanpi, qa tona om wokiksuye 
tanka econ qon, wicasta wakan 
yuomhanpi on tiri wakan wan 
kagapi cinpi. 

Toka ekta tarcaska awanya- 
kapi kin henana opapi ecee tka, 
tuka wanna jicapi qa onsikapi, 
okinihanpi ko, Bethlehem en ton- 
pi kin owasin cante en yuzapi. 

Tipiwakan wan Ara Coeli eci- 
yapi, Rome en St. Francis tao- 
kodakiciye (Fraciscans) tawapi 
kin hen he (crib) Jesus ohna wan- 
ka kagapi woyuonihan qa woki- 
kiksuye kin hinanr econpi. Qa 
li°n hanyptu cokaya cekiyapi 
! [Christmas] eca wokiksuye w t o- 
ohoda kin econpi. qa siceca kin 
Wakantanka tonpi kin oyag wi- 
cakiyapi ecee. 

Takn Tom Yeksuva Ecee Kta. ide seececa. Thomas, Celano 
etanhan najin qa kinibanyan he- 
ya: "Hanyetu wan maka iyoyan- 
pa ye kin he akarpepica sni." 
AVicasta wakan kin qa oyate kin 
pata kin yaiyowasyena dowanpi. 
Francis, Jesus ohna wanka (crib) 
kagapi kin ikiyena najin. Iyu- 
skinyan, mdeze sni se oparta na- 
jin yanke ce, Celano eya. Han- 
yetu cokaya kin hehan can ma- 
hen Jesus ohna wanka (crib) ka 
gapi kin iwankam Mass-wosnapi 
econpi. Wicasta wakan Levites eya ecee. Qa tohan Jesus eya 
eca canhanpi yutese ikisdipa 
ecee. Hoksiyopa wakan on wo- 
kiksuye econ kin econhan ijahor 
ksiyopa wakan seececa. Tona en 
najinpi kin owasin wowiyuskin 
tanka ojupidan. John Grecio 
etanhan kin, qa hena owasin piye 
kin, oape oranko wanji en Jesus 
ohna wanka (crib) kagapi kin 
ohna hoksiyopa iyotan waste wan 
ohna wanka wanyaka, qa he ho- 
ksiyopa wakan kin ee wocetun- 
hda sni, qa istinma seececa, qa Taku torn yeksuya ecee kta. 
Wiconte, woyaco, wakansica ti, 
qa marpiya. Wiconte kin ayaki- 
pe kta, ihduwiyeya on wo, he to- 
hantu kaesta nihiyahde kta nici- 
yanke. Ihnuhan woartani tanka 
wan ecanon qa wancahnana wo- 
artani ohdag da oyakihi sni esta 
woartani on iyopeiciya cekiyapi 
eqes econ wo! Tuwe wowaonsida wicoran econ 
sni kinhan token ecin wanji cin 
kta he? SINASAPA WOOEKIYE TAEYANPAHA DECEMBER 15 ; 1910. Sinasapa Wocekiye Taeyanpaha. 

iiKV. JKllOME HUNT. O. S. F.. 
PUBLISHER anc PROPKIKTOR Fort Totten. North Dakota. DECEMBER 15, 1910. Wakantanka Aowehanhairpica 
Bui. Omaka 1873. Corpus Christi 
anpetu kta kiyena hehan otonwe 
wan Wissenbach eciyapi kin en 
wicasta wan X — eciyapi, iye ta- 
maga en carota qa watusekseca 
owasin yuhinta yanka qa witaya 
ehnaka. Hena takuye kta e he- 
con iwangapi unkan irara hey^a. 
Yutapiwakan yuha manipi eca 
warca wasteste itokam oyusna- 
sna manipi ecee, unkan he eeki- 
ya, "tohan manipi kinhan hena 
warca kin eekiya itokam kada- 
dapi kta," eya. lyamnican wan- 
na iyehantu ehan kiksuye sni 
irpaye qa ecen ta, Yutapi wa- 
kan aowehanhan kta qon anpetu 
kin en rapi. Apapi On Yutokecapi. "Tuwe siceca ehanna taspan 
icu kinhan he - wicasta tanka kin- 
han mazaska manon kta; wakiya 
icanksi eya. '"Taspan wasteya- 
daka he?" eya. 

: 'Haw. tuka tohinni heca mdu- 
he sni, , Ononsikapi, mazaska 
a guy a pi iyopeunyanpi kte kin 
hee kaes unyuhapi sni, hecen 
waskuyeca opeuntonpi sni." 

Wakiya kin comnihdazi. ""Ta- 
span kin he icu wo, tuka ena 
ovvanji najin wo!*' eya. Hehan 
winyan wan waskuyeca mazopi- 
ye hde kin kico, qa hen taku to- 
ka kin hena wanyake qa sdonye 
sni. "'Taspan zaptan wasteste 
karnige qa ka wanji kte do, yu- 
ha najin kin he isakpe kta." 

Kajuju qa hoksina tansagte 
qon yuhe kiya. 

"Cancanse yuta wo, hena ci?u 
ye do. eya, '"hena wanna nitawa, 
qa yahda oyakihi. Cicaske kta 
iyececa tuka ecamon kte sni. Tu- 
ka de kiksuya wo; wamanon sni 
akiran wicate kin he waste." 

""Han, wicasta." eye qa taku 
sanpa ape sni iyang kinhda, qa 
wicota ehna atanin sni. 

Wakiye kin ekta etonwe najin 
qa hinyete wankan yekiye qa ksuya, he hoksina niyehe?" eya. 
"Han. he miye. He miye qa 
tan y an omay akiran, woartani 
etanhan nimayaya, wicokaske 
etanhan imayacu, nakuns taku 
wote'ri owasin. Tohan tuwe ocan- 
ku sice kin ohna inajin eca, he- 
cinp'i sni kes isanpa iyayapi ecee. 
Toka taku cistina iwacu qon he 
wamayadake sni kinhan, heca- 
mon marike kta tuka, qa dehan 
eca tukte en waun kte kin tuwe- 
na sdonye sni, Wakantanka ecee- 
na. Tuka omayakirande qon he 
iyomakihi tuka tohanyan Kin he 
sdonyaye sni. Heehan macistina 
esta awamdeza- amayape Kin 
he watOKiconpi on hecanon sni, 
ecin taspan Kin he nitawa sni'- qa 
is waonsida sni on sni; ecin onge 
opemiyecaton, Miyoran sica, 
nioie mirioge kin en ohinni na- 
'waron: "Wamanon sni. e akiran 
wicate kin he waste.*' Icimana 
wamanon kte sni miciconza, qa 
ecen ecamon do, wicasta. He 
I ohakam mazopiye en rtawani tu- 
ka he wacin kin ee sni. qa awa- 
tan sni; qa ota akihde rtawakini 
j kin hemakiya ecee: "Taku oya- 
1 karniga oyakihi sni tuka oran 
oniwotanna, oa taku dusni kin kin iyowinmakiya wo. wicasta, 
he owotanna, de on amayape kin 
on oran owotanna waon ecenwa- 
na wimacasta, eya. 

Wakiya kin ite okagapi kin 
ahna wowapi kagapi tawa kin 
akan ohinni hde. qa maka akan 
mazaska owasin on opeton oki- 
hipi sni, keya ecee. 

R. Valdor. ST. MICHAEL'S, 
Ft. Totten, N. D. Nov. 27. TO. 
Mitakodapi. 

Tona sinasapa wocekiye 
oy apapi qa naktm St. Joseph 
qa St. Mary okodakiciye oyapapi 
kin hena en taku wanji ye^suya- 
pi kta iyececa. Wanra Advent 
anpetu kin ehan unhipi qa neon 
tona sinasapa wocekiye oyapapi 
kin owasin Jesus Christ tonpi 
anpetu kin (Christmas) he awa- 
uncinpi kta. Qa heon cante qa 
tawa.cin tancan ko ocowasin en 
iyopeonkiciyapi kta iyececa. Ta- 
ku on heconqonpi kta he? Omaka 
ohna woartani qa woakipa is wo- 
wiyutanyan enna unkupi heon, 
wocekiye oniyopeuntdciyapikta. 
Qa Advent hetanhan qa Jesus 
tonpi (Christmas) hehanyan wo- niya unkan mazopiye wan ikanye 
iyaya, unkan hoksina wan wani- 
yetu aketopa ecetu e onsiyaken 
ihduza e waskuyeca mazopiye en 
etonwan najin. 

Hoksina kin waskuyeca kin 
wastedake kin on tokina etonwe 
sni en eceena ayuta najin qa wanji 
manu wacin rein najin. Qa wa- 
kiya kin ireyata ayuta najin tu- 
ka wanyake sni. 

Winyan mazopiye yuhe kin 
wanji en najin ia okiye qa eKta 
etowan najin kin he econhan ta- 
span tanka wanji icu qa nasdog 
iyaye wacin, tuka wakiya qon 
kaicanyan inajn ecen tapun kin 
skapye rein apa. 
Tansag te qa taspan qon ayustan 
iyeya hecen kahmihma iyaya. 

Hehan Mr. X— hoksina kin 
heci.Ta: "Cicaske kinhan takehe 
kta he?'' eya. 

"Hiya, wicasta hecon sni wo, 
icimana ecamon kte sni," eya. 

"Wamayanonsa he?" Mr,X — 
eya. 

■'Hiya, de tokaheya hecamon. 
wamanonsa hemaca sni, tuwena 
mazaska mawakinon owakihisni; 
tuka taspan wanjina kin he etan 
han iwacu kin takuna sica ke- 
pce sni." pi \r>. ohalram owowapi okage ta- 
wa en yanke qa wicasta om wo- 
hdaka ihunni iciye kin hehan 
wanna hde kta skan ehan ooki- 
yeye kin tin hi qatuwe wan wan- 
yake kta cin keya okiyaka. 

""Tuwena wanbdaka owakihi 
sni, wanna oape hanke isanpa 
e sdonyaya," eya. 

""De wicasta kitan. He taku 
e on kici woyah«ie kta heca sni 
tuka, iyatayena waniyaka cin.*' 

'* Wicasta tokeca he?" eya. 

"'Koskanaka, wijica heca sni 
wicite okaga heca iteka." pya. 
Mr. X — "tinmahenau wo," eya. 

Wakiya wanyag iheya tuka 
ecen ite wihaha hinhda, hiyuici- 
ye rca tuka ake econ sni*. 

"Wanciyake kta iyowinmaya- 
kiye kin pidamayaye do, ake 
wanciyake kin nina icante ma- 
waste, tanye rein iyeciciye do," 
eya. 

"Tuka niye ecaca iyeciciye sni, 
awicakehan tohinni wanciyake 
sni," eya. 

"Ocinto, wicasta. amiyektonja, 
ecin he wanna waniyetu aketopa 
'isanpa! Hoksina wan mazopiye 
kanye najin qon he yeksuya he?" 
eya. "Hoksina wan ayape qa 
taspan yaqu qon he waka," eya. 
"Haw, weksuya, tanye rcinwe- moii sni kinhan maKtepi uta i^e 
yapi esta, tohinni ecamon Kte sni. 
Ota akihda hepa ecee: omawotan- 
nak mhan, tuwe micage kin he ni- 
ye e sdonwakiya. Wicoran awa- 
kita unkan inyan nakanpi wan en 
rtawani qa onspe miyiciya, ecen 
wamdupika unkan taku wanji 
cicage kta awacanmi. Wau qa 
wopida eciciye kta awacanmin 
esta ecena wau kte cin tawaten-'- 
waye sni." 

"Tokenken iyemayaya he?" 
"O, he terike sni, Paris oton- 
we kin tanka esta ohomnipi oki- 
hipi. Wawimonga. Anpetu wan 
en wanciyaka. Wancahnana iye- 
ciciya, ite aciKtonje sni. Yahde 
qehan cihakam mde qa ecen yati 
kin sdonwaya. Hehantanhan ta- 
ku kin de wakaga. Htawakini 
Kin waste keya. Qa de omaka 
Kin Salon wapazopi unkan on 
ohiwaya qa wanapin wanmaqupi 
ce, eya. Heon de cK'u Kta wacin, 
eye qa yujuju qa wahnawotapi 
akan ehde, unkan hoksina wan 
canyankapi cistina wan taspan 
ohna yuha najin kagapi. 

Wakiya nape yekiya unkan na- 
pe yuze qa nape en iiputake kta 
j tuka wicada sni unkan hey a. 
' "Ninape en iiwaputake kte token Jesus unidyepi on Qiakata 
hi kin he awaoncinpi kta. Qa 
oyate kin woartani en onpi qa 
okpaza ehna onpi heon hi. Qa 
ake oyate wartanipi heon ta. He- 
on woartani etanhan wicayuska. 
Hecen tohan wawiyutanyan en 
unkipi kinhan Jesus Christ unki- 
ksuyapi kta; qa tipiwakan en 
unyanpi kta, qa woartani unko- 
hdakapi kta. Qa wocekiye on 
iyopeunkiciyapi kta. Hecece cin- 
han untancanpi en qa tiwahe 
ocowsin en onkiwas.ikapi kta, qa 
wookiye unyuhapi kte. Hecen 
untancanpi heceena en awaun : 
cinpi kte sni, tuka iyotan onna- 
gipi kin he ni kte cin uncinpi kta. 
Ecin untancanpi kin he te kta. 
Tka eqe unnagipi kin he tohinna 
te kte sni: heon oun waste kin he 
unnagipi cin unkiyapi kta i.ye- 
ceca. Heon unkabdezapi kinhan 
decetu. Maka akan ni unqunpi 
kin cistiyena qa heon taku ota 
woyuha ota is mazaska ota unyu- 
hapi esta, untapi kinkan owasin 
erpeya unkiyayapi kta. Qa he-~ 
na tuwe tokeca wan isto yuhe 
kta qaas, iseya tuwe kin he taku 
ota qa mazaska ota kin hena te- 
rida rca esta, te cinhan hena yu- 
ha wanagi ye kte sni. Tka ake 


SlNASAFA WOCEKIYE TAEYANPAHA DECEMBER 15. 1910. tuwe tokca wanji yuhe kta. Qe- 
yaas is eya iyecece kta. Qa oi- 
hake kin hehanyan hecece kta. 
Heceri dena awauncinpi kta, qa 
unnagipi kin ni kta heon woce- 
kiye ounpapi kta he waste do. 
Iyotan nitakuyepi qa nicinca- 
pi tona wocekiye de ohna tapi 
kin hena tokiyotan oye iyayapi 
kin canku kin he oye ota wicaya 
kipapi kinhan waste. Toksa wi- 
coni ptecena kin de ohna otam 
awicadapi qa ihunni yayapi kin- 
han (nitapi kinhan) hehan wan- 
wicadakapi kta. Ounwaste km 
en, ta'KU on oyakihipi kta he? 
WoceKiye de en tawacinnisutapi 
kta. Qa waniditakapi kta, bdi- 
henya wocekiye unkitawapi kin 
ounKiyapi kta. Wicasta vvakan 
unkitawapi onsiundaKapi kta ; qa 
oankiyapi kta. Qa iwaiiKamksa- 
pe ontdcidapi kte sni. Qa waici- 
yapi kin onkayustanpi Kta. Qa 
tuwe tokeca taku sica econ kin- 
nan eKta konanna icu hiyeya 
inaunrnipi kte sni; tka uokiye e 
unKaicibdezapi kta. Woartani 
qa wawiyutan kin hena eciya- 
tanhan. Hecen neon wicasa vva- 
kan unkitawapi Kin anpetu wa- 
kan eca waonrtanipi qa woceiu- sdonunkiyapi ecee do. He iye- 
cen ateunyanpi wicasa wakan kin 
wahokonunkiyapi ecee, qa tohan 
wanna woceidye ohna wasdon- 
unyapi qatawoope km sdonunki- 
yapi hehan ehanqon hena wowi- 
cake qa onsiundakapi; heon tan- 
yan unpapi kte cin heon heya e 
sdonunyanpi kta iyececa rce 
ehanqon. Nitakodapi wanji 
Joseph Matohi. ST. MICHAEL'S, 
Ft. Totten, N. D. Nov. 30 1910. 
Mitakodapi, tona 'Eyanpaha 
iyacupi Kin. 

Tona Siaasapa woceki- 
ye oyapapi qa St. Joseph qa St. 
Mary okodakiciye oyapapi kin 
taku wanji nayaronpi wacin. 
Wotanin wowapi (Eyanpaha) kin 
wasake sniyan iyusoya iyopte 
do. Taku on hecece cin he ninar 
opetonpi sni heon hececa. Hecen 
to.ia opetonpi kin mazasKa kin 
hena wowapi ska qa minis apa qa 
en rtani wote kta ko, on iyuso- 
ya iyehanta. Hecen w r otanin 
wowapi kage cin Brother Giles 
taKu owas icaidje do. Hecen 
abdezapo. Hewta 1905 heehan 
Kamnuanaen our i cuneciyatanhan hecabduha. Un- 
kan heon taku ota awabdeza qa 
owakarniga ecee. Hecen nitako 
da wanji wowapi nicu ecee qe- 
yaas, he iye token on kin hecee- 
na oniciyake kta. Tuka Eyan- 
paha kin ee taku ota oniciyake 
kta. Hecen opeyatonpi kinhan 
waste; hecen nakun wicoran 
waste wan oyakiyapi kta, qa on 
Wakantanka niyawastepi kta. 
Hecece cinhan wotanin wowapi 
wasag unkiyapi kte do. Avva- 
cannipi kinhan tona Avocekiye 
ounpapi kin hena iyotan Eyan- 
paha kin de unkitakodapi waste 
kin heca, Hecen tona Eyanpaha 
kin opeyatonpi kte cmhan, Rev. 
Jerome Hunt, O. S. B. en uyapo. 
Eya taku on hepe cin he Eyanpa- 
ha km mazaska on iyopte kte cm 
iyusoya ihunni heon hepa. Hecen 
ihnuhanna iyoiyihi sni qa iyopte 
sni kinhan owasin noge Kpapi se 
onhihdapi kta. Hecen waiagye 
wacin; tona opeyatonpi sni Kin 
hena opetonpiye, qa nakun tan- 
nina opetonpi kin qa ake kaju- 
jupi kta iyecece Kin hena i.seya 
kohanna hdajujupi kte waste. 
Nitakodapi wanji 

3 : M -.: Eii Sept. 10 Ben CanklesKa ci i 
wicincala te. 

Oct. 17, Martin Marpiyahol ti- 
ke te, waniyetu 74. 

Prank WanKic an cinca ho i- 
na Nov. 26, el minite. 

Mitakolapi nape ciyuzapi. 
Louis Cro^ SHIELD, N. D. Nov. 16, 1910. 
Mitakuyepi. 

Lehanl oyanke tokeca 
ekta wahi kin icunhan taku wan- 
jikji waklaotanin kta wacm. 
Manderson S. Dakota hetanhan 
wahi. Hekta Oat. 20, hehan 
ostan wicincala wan waste, wani- 
yetu 9 unkitapi. Tokel okihika 
woteri unkakipapi; Mitchell S. D. 
hel ahi unkitap.i. Hece hetanhan 
hektakiya C. M. & St. P. Ry. he 
okna t a unkloklapi na Scenic, S. 
D. unkloklipi. He icunhan Pair 
yuhapi na oyate kin ataya se hel 
ahi na lila wocantesica unkiyapi 
na he el icunhan Chas Clifford 
wocekiye ecaKicon na nakun cu- 
vviKnaka henaos Porcupine,, S. 
D. etanhanpi. Ho hetanhan St. 
Peters church eKta kluha unki- 
pi. na lie el wicpfja ahi na tokel ndapi kte sni; tka wicasa ota he- 
ceca on wasihdapi ke; tka hecetu 
sni do. Hekta unkihunkakepi, 
ate, ina icarunyanpi en decen 
eyapi ecee, hounKsipina heehan. 
Wahokonunkiyapi Kes wanaun- 
ronpi sni eca, '"nina wanayaron 
sni, winitkotkoka, cicapsinpsmte 
kte do," eyapi ecee. Unkan to- 
han wanna wicasa unkicagapi he- 
han hena ehanqon nina wowica- 
ke rca heca. Hecen unkis dehan 
naKun unkicincapi en wanna he- 
kta ate, ina toiyepi qon heon de- 
han onkis eya wawahoKonunki- 
yapi ecee. Hecen abdezapiyeto. 
Wocekiye en wicasa wakan he 
ateunyanpi. Qa heon unnagipi 
he to Ken ni kta tokata wiconi 
onman kin en, he ohna wahoKon- 
unkiyapi ecee. Qaas tanyan ana- 
ungoptanpi sni ecee; heon iyope- 
ya wahokonunkiyapi ecee. Eca 
wicasa onge cante hunkapi sni 
kin hena sihdapi sa. Tka woce- 
kiye kin qa wocekiye wowapi he- 
na tanyan unkonspepi kinhan, 
ehanqon hena wowicake rca e 
ake sdonunyanpi kte do. Hecen 
hekta ate, ina wahokonunkiyapi 
eca siunhdapi ecee tka. Wanna 
wicasa unkicagapi hehan ehan- 
qon hena w T owicake qa onsiun- 
dapi, heon hena eyapi ecee kin pte qa Wanns wamyetu zaptau 
iyopte. Qayaas ohina wasakesni- 
yan iyopte. Taku on hececa hu- 
woy Wicota opetonpi sni heon 
hececa. (Nakun wanjigji icupi 
esta hdajujupi sni naceca; 
ituya nicupi kta yacinpi he?) 
Hecen Eyanpaha Kin oyakiyapi 
qa tona wowapi onispepi kin he- 
na opetonpiye! Hehan tona 
Eyanpaha opeyatonpi kin hena 
sanpa nitakoda qais nita'Kuye to- 
na wowapi onspepi kin hena 
opeton wioayasipi Kte wacin ye 
do. Qa nakun tona wowapi da- 
wa oyakihipi Koska qa wikosKe 
hena dawapi oyakihipi; hecen 
opeyatonpi wacin ye do. Omaka 
wanji (50cts) kaspapi zaptanna, 
terike sni. Hecen opeyatonpi Kin- 
han wi iyohi oyaiiKe etanhan ya- 
ti en icimani ahi iyecen omna 
wanayaronpi kta. iKce wotanin 
qa woceKiye tOKen oyanke ece- 
kcen iyopte cin he qa wotanin 
waste wonaron kin hena naya- 
ronpi kta. Qa he etanhan woa- 
wacin wosdonye wanjigji iyacupi 
kta. Tuwe wotanin ota opeton 
qa yawa ecee kinhan he wa- 
sdonye kta wokarnige kta. 
Eya miye Dakota wotanin wowa- 
pi obe yamni opewaton; lapi O- 
ayekin, Anpaokin qa Eyanpaha 
kin, hena yamni qa nakun waii- ■ - ' -<'. S. I). 

Oct. 16, 1910. 

St. Joseph okoiakiciye apiki- 
yapi lena itancanpi. 

Hugh Tatemani itancan. 
Benedict Apapi OKine. 
Felix Kdeskarot* mazaska awan. 
Ben Cankleska wowapi kaga. 
Hoksilamaza wapaha yuha. 
Nick Cadotte iapi awanyaka. 
Jerome Kokam wosica tiyopa a wa 
Prank Wankicun na Walter Bo- 
rpa wayazan awankapi. 
John Sunka waste na George He- 
wanjila oKliklepi. 
James Tokakte wakpamni. 
William Cadotte na Geo Baine 
wicarapi awanyakapi, 
Pr Atdila wicakicasla. 

ST. MARY OXOLAKICIYE. 

Prances Apegi itancan. 
Clara Citomni waste win okihe. 
Prances Iyorpewin mazaska awa. 
Kate W^ikatewin wowapi kaga' 
Susan Cadotte wowapi yuhamani 
Mary Whiteson wokagege awan. 
Veronica TasunkesKawin wa- 
rn nay an. Martina Kin winy an 
na Gertrude Yurpewin wayazan 
awanyakapi® Nellie Mazawin, 
Elizabeth Azonlutawin na Mary 
Yapiwin wakpamnipi. 
Hattie Cadotte na Jennie Beard 
tipiwakan awanyakapi. sa wasteste w r ahokonmakiyapi; 
nakun wicasa wakan unkitawapi 
Father Henry el on lila waho- 
konmakiya. Awecakehan yupi- 
yercin micunksi wicasa wasteste 
micirapi, Father Henry nakun el 
on. Wicasa wasteste w 7 owaho- 
konkiye emakiyapi wicoran wa- 
kan eciyatanhan. Ho yunkan 
hena iwamakisaka na heon etan- 
han micinca wan teunrilapi na 
tokel oonyin na ecel marpiya wi- 
coni ekta iyaya, he slolunkiyapi. 
Hece he oknayan mawani kta 
a\racanmi. Wicincala kin le ma- 
Ka akan pcelyela nion tka i tawa 
etanhan iapi sica wanjini hinape 
ye sni na'wocanze yuha sni ecel 
marpiya wiconi ekta iyaya. Eva 
Plying Hawk eciyapi, Yutapi wa- 
kan na sla wakan icu; oyasin tan.-- 
yan iklustan. W^anna lehanl iye 
Wakantanka ti el iyuskinyan 
kici on kecanmi. 

Leciya Pahayamni oyanke el 
St. Joseph oripi Kin iyuskinyan 
vanwicablaka, na lila wopila tan- 
Ka ecamicunpi; lila cantewaste 
makiyapi. Icunhan wicasa wakan 
wan el hi aa liia oiyokipiya Y r u- 
tapi wakan unkicupi. 

St. Joseph na St Mary yaonpi 
kin oyasin cantewasteya nape 
ciyuzapi. Nitakolapi wanji 

Felix Plyikg Hawk. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA DECEMBER 15. 1910. CROW HILL, N. D. 
Nov. 1910. 
Kangipaha en omniciye tanka 
kte kin on wamnayanpi. 

Adele Iwankena 1 shawl. 
S ape win $1 50 

Martha Twohearts 1 50 

qa sina baskiska. 
Mary Rose Irish 5 00 

Martha Twohearts 10 yds calico. 
Dais - High Elk 10 '' 
Taniyayankewin 1 shawl, dress. 
Iawastewin 1 shawl. 
Evelina Demarce 1 shawl and 2 
calicos. Cankuna 1 pillow. 
Kagina 2 dishes. Cankukagewin 
10 yds calico. Oyewankewin $1- 
Tiyowakitewin 8 yds calico. 
Napewastewin 3 calicos. 
Wakantaninyamaniwin mniruha 
8 yds. Istazi sinkpetawote qa 
50cts. Julia Irish 5 yds calico. 
Bertha Blackfox 1 calico. 
Susie 1 box crackers. 

Agnes Irish 1 shawl. Skawin 2 
mniruha. Mary Langer 6 dresses 
Prances Langer 10 yds calico. 
Florence " 10 ; ' 
Upawastewin 1 blanket. Cekpa- 
win 1 featherbed. Tasinahinro- 
tewin 1 calico. Mary Rainbow 
SI- 00. Julia Cekpa §1 50 

Hedutawin 7 yds calico. Nancy 
Strait 50 lb flour. Lucy Hunt 1 
trunk. Mary Jane Degard 7yds 
calico. Esther Belland 1 dress 
and 50cts. Iwankena 8 yds calico. 
Sapewin 50cts sugar. Martha 
Twohearts 8yds calico. Mary R. 
Irish 8 yds calico, Mary Jane 
Degard 6 yds. Prances Langer 8 
yds. and Iawastewin 8yds calico. 
Pehansanwin 1 pillow. Jennie 
Little "Wind 8 yds calico. Jose- 
phine Sherman 1 pillow. Taan- 
petu 10 yds mniruha. Skawin 
mniruha wanji. Oyewakanwin 
8yds calico. Howard Walker 25c. 
Nakakakena 25c. 

Nancy Strait 50 c, sugar. Wa- 
kantaninyamaniwin wihdi. 
Hinhankoyakewin 8yds calico. 
Cekpawin mniruha 1. Kaiyowa- 
z a 10 yds calico. Tiyowakite- 
win 1 double blanket. Winona 
1 shawl, 1 calico. Mary L. Mc- 
Kay 1 dress. Esther Bear 1 pil- 
low. Winonisna 25cts. Cekpa- 
win 25cts, Istazi 25cts. Hera- 
kaskawin 100 loaves of bread, 1 
quarter beef. WTcite 1 sack su- 
gar. Hotonwastewin 50 tt) flour. 
Louisa Blackcloud 10 yds calico, 
coffee 2 pkg. , 50cts sugar. Mary 
L. McKay 1 blanket. Cankuna 
4yds calico. Tiyodutawin mni- 
hura 1. Libbie Mead 1 dress and 
1 pr. socks. Lib. Mead 1 shawl, 
1 trunk. 
Istazi 
Dora Irish 
Icuwakanwin 
Nancy Strait 
Mary Ann Irish 
Florence Irish 
Rosie Little Wounded 
Taanpetuwastewin 
Winonisna 
Annie Sherman Hudutawin 

Isaac Twohearts 

Tahorpi atkuku 

Tahorpi hunku 

Akicitawastena 

Esther Twohearts 

Emma Highelk 

Mary Theresa Highelk 

Atanni 

Mary Gertrude 

John Langer 

Akicitawastena 

Sebastian Little-cloud 

Laura Irish 

Dena wi wanji w^amnayapi qa 
hecen $91 75 mnayanpi; qa ake 
tokata bduotanin Kta.- 
Martha Two Hearts § 

Jacob Goodbird 
Mrs. 
Esther 

Tiyowakitewin 
Iyoptemaniwin 
Rebecca Smith 
Jennie Blackshield 
Tipisawin 1 pi low LOWER BRULE Ag'cy, S. D. 

i 

Oct. 5. hehanl St. Joseph oko- 

lakiciye lecel oitancaDi wicaklu- 5 00 
5 00 Waziwastewin tonjanku 1 dress. 1 00 

1 00 

05 

1 00 

1 00 

50 

50 $1 


50 


5 


00 
50 
50 


5 


00 


5 


00 
50 


2 


00 


5 


00 


2 


00 Agnes Hoksina 1 

Eunice Hoksina 1 

Emma Smith 1 

Istakpa 

Wicanrpitowin 

Winona Istazi 

Anpetumaniwin 2 calicos. 

Rosa Brown 

Up an waste win 

Sapewin 

Wanbdina 8yds. calico 
Iwankena 2 pr. socks, 1 towel. 
Namnorawastewin 8 yds calico. 

Josephine Sherman. 1 pilow. 
Iawastewin 8 qa 9 yds calico. 
Hotonwastewin takojakpaku, 

Frances Lohnes 2 pillows, 1 
shawl, 2 blankets, 1 dress, ltow- 
el, hanpa 2. takan 1. hanpa ipa- 
tapi 1. owanja okipatata, 4 yds 
cloth, 2 pails, 3 dishes, 3 plates. 
2 caps and suucers, 1 trunk. 

Mitakuyepi, Kangipaha St. 
Mary's winyan okodakiciye kin 
token okihi rtanipi qa wanna 
congress yuhapi kte kin neon ta- 
ku ota mnakiyapl. Mitakuyepi 
omniciye tanka kte kin ninhan- 
rcin tehan kta, neon winyan oko- 
dakiciye yaonpi kin token oya- 
kihipi wocekiye ehapi kinhan, 
Wakantanka onsiondapi qa ton a 
unhunkapi sni kin hena ed eon- 
tonwanpi kta. Hekta Standing 
Rock ed congress heehan wa'i qa 
Bishop qa sinasapa ko owas wan- 
wicabdake qa wanjigji wicoie wa- 
steste kiksuyapi sa qa awacinpi 
ca eyapi hena ohina unkiksuyapi 
waste; hecen Wakantanka unya- 
wastepi kta qa wiconi waste en 
unkayapi kte. 

St. Mary oko. yaunpi kin can- 
tewasteya nape ciyuzapi. 

Mary Rose Wing. 50 

50 
5 00 
5 00 

1 OOj^anpi. 

50 j Henry Dr. Winghawk itancan. 
5 00 Eugene Swifthawk wowapi kaga. 
5 00 Eugene P. S. mazaska awan ; ka. 

3 | Henry Badhorse iapi awanyaka. 

2 00 I 
„, , . ' Owewakankan tiyopa awanyaka. 

5 qq George Deshenqatte na Daniel 

Small wicarapi awanyakapi. 

James- Good Road. Bad Horse, 

na C. Pallis ogliglepi. 
Swifrhawk wamnayan. 

Sinasapa Itancan. Bishop blo- 
kehan taku ota eyelo. Ho La- 
kota oyate kin unkablezapi kta 
iyececa. Sinasapa el iciconzapi 
kin hena tanyan tiwahe yuhapi 
00 kta cinpi na he ikluskiskapi cin 
sni. sinasapa wakankiciyuzapi 
kin hena wicake. Ho hena wo- 
wicake.lo. St. Joseph omniciye 
oyapapi kin he ablezapo, kin na- 
han sinasapa atewicaunyanpi, ti- 
wahe wanji ikluskiske cinowica- 
yankapikta; tunkansila tawoope 
el ikoyakeyanpelo. Bloirehan 
Cheyenne Agency el omniciye 
on ban lena Bishop yaotanin. 
St. Mary omniciye kin he naya- 
ronpi. Tuwa woiyiconze okna on 
ehantans w T owartani oklakin na 
Yutapiwakan icu kta kinhan iyu- 
skinyan on kta, na omniciye el 
okna pilayan wawahokonkiyin 
kta. Mitakolapi. hecel unkabie- 
zapi. 

St. Joseph etanhan w^anji ta. 
Mr. Louis LaRaches, na Mrs. 
LaRaches nakun ta. na wakan- 
heja waste w r an ta. 

Sinasapa wotanin lilayakagapi 
sniyelo. Maste kin Pine Ridge 
Agency omniciye kta. Eya wi 
cazani sni tona hehanyan zani- 
yan ipi kin cantewasteyau wan- 
kiciyakapi kta ecanmi. Oglala 
tipi etanf^ wayuotaninpi wanbla- 
kin na icante ma waste. Omni-" 
ciye w r anjikji icaga kehapi. Ho 
hecetu. Iyuha nape ciyuzapelo. 
Henry Bad Horse. wakan wanji nicupi kin tanyan 
yuhapo; he oniwastepi kta on he 
nicupi. 

Hehanl Felix Flyinghawk cin- 
ca wan ta. Le wicincala kin ci- 
qala tka Yutapiwakan ko icu na 
ta; icunhan owancaya omniciye 
wan el econx>i canke tanyan rapi, 
wicarapi wanjikji oiyokipi waia. 
Wasikla kin oyasin awicaklipi 
wowahonkiye wasteste ewicaki- 
yapi, na timahel wamnaw T icaki- 
yapi na §2-50 wicaqupi. Ho he 
cetu welo. 

Cantewasteya nape ciyuzapi. 
Nitakuyepi wanji miye 
Paul Tokaoyuspa. MANDERSON. S. D. 
Nov. 19. 1910. 
St. Peter's church qel wicasa 
na winyan ko 45 lenakecapi, yun- 
kan etanhan lenakeca yatke sni 
ounpapi: Paul Catches, Anna 
Catches, Agnes Catches, Tinpsi- 
latanka tawicu. 

Ho lena oyatke sice kin heon 
yatkanpi kte sni. WHiconze el 
ounpapi heon unklaontanpi. O- 
maka 3 wicoran wau tka woya- 
tke le istelmaya okihi sni lakas 
ceskika wan koblakin le wicota 
canna ehna kokla omawani, he 
hecetu. Wicasa wakan kin wo- FORT YATES, N. D. 
Dec. 1920. 
Mitakolapi. 

Inyanboslata oyanke 
etannhan tohinni wowapi kagapi 
sni selececa, heon etanhan ikce 
woyakapi ecunrcin epin kta wa- 
cin. 

Hekta wi kin el Jno Chasing 
Bear na Nellie Grayhawk wa- 
kankiciyuznpi. 

Jack Treetop cunwintku wan 
November wi en ta. 

Ho miye kin mitakolapi sinasa- 
pa (Roman Catholic church) wo- 
cekiye he wicawala. Na he iti- 
mahel tona iseya unpi hecinhan, 
he oie, toran, na mioie, mioran 
kin lena on waba kta owakihi 
sni. na he sutaya el awanmikla- 
ke lo, na okolakiciye taku kece- 
yas he wicota wacin kin onyuhapi 
kta waste ka mis wakiya ohinni 
waun mitakupi. 

Ecin tancan na tawacin wanji- 
la iyecel he onkoranpi kta. he 
w t o wicake kin taninyan wankelo. 
Xa tona wowapi iyeyakiyapi he- 
cinhan he slolyayape lo mitaku- 
yepi Iho hece mitakuyepi, ta- 
wacin awaunklakapi kte lo na 
taku he wicaunlapi hecinhan wa- 
na sutaya na katinyan elowotan- 
la onqonpi kta waste ke lo. To- 
na kounskapi na wocekiye el on- 
qonpi hecinhan hena cicape lo. 
Ho iyacin wanjilaqeyas heon wi- 
coran waste slolunyapi kte cin 
ee, na he wanunyakapi kin etu 
nakun wocekiye wicoran kin el 
onspeunkiyape lo. Unkan can 
wan oyaju na el eyatonwe sni 
kinhan. Niista qel wanlake cin-' 
han sicaya wanlake kta ce onke- 
kciyapi qon he ohinni kiksuyapo, 
na ohinni awaunklakapi kinhan 
owotanla, na owanyang wasteya 
hin kta. Ho le owotanla, wici- 
waste, wancanl wasteyapi, canl- 
waste iciyapi, na he maka akan 
na marpiya wowiyuskin, na wo- 
pila kin luhapi ktelo, nakun san- 
pa awacanmi tka mis sanpa na- 
waron wacin. 

H. J. BUFFALOWBOY. DECEMBER 15. 1910. TO ALL THE READERS OP 
THE EYANPAHA. 

We wish you all a Merry 
Christmas and a Happy New 
Year.— Make our hearts good, 
and pay up your subscriptions, 
in any are behind. Ft. Totten, Nov. 24, Simon 
Court ta qa Nov. 26, St. Mich- 
ael's en rapi. FROM CHEYENNE AGENCY. 

Does Christmasday Belong To 

The Christ Child OR To 

Santa Claus. 

It surely belongs to the Christ 
Child. Christmasday is Christ's 
birthday. To be a Christian 
means to believe in Christ, Christ 
said that he came to save us from 
our sins. He also told us what we 
must do to make ourselves happy 
forever. 

No wonder that every Chris- 
tian rejoices on Christmasday. 

When is Santa Claus' day? 

What did he do? W r ho was he? 

Santa Claus was a Bishop, the 
Bishop of Myra in Lyria. When 
baptized he got the name Nicho- 
las. He was a holy man, that is 
why they call him a Saint. Santa 
Claus means: St. Nicholas. This 
holy Bishop helped secretly poor 
young folks. He died Dec. 6th 
342. Therefore Dec. 6th is Santa 
Claus' birthday in heaven. Dec. 
6th is Santa Claus' day. 

I was born and raised across 
the ocean in a country called 
S witzerland. When I was not yet 
ten years old, every year a few 
weeks before Santa Claus day 
my mother said to me : ' 'Johnnie, 
be good and Santa Claus will 
bring you something.'" 

In the night of Santa Claus' 
day I laid a plate on the kitchen 
table. Next morning as soon as 
I awoke, I got up to see what 
Santa Claus brought me. That 
night my parents gave me a few 
little things . in the name of 
Santa Claus; they put those 
presents on the plate I had laid 
on the table. The very same 
as my parents did to me many 
other parents did to their child- 
ren, and do so yet. On Christ- 
masday we had the Baby Christ, 
but no Santa Claus. 

The head of our church stays. in a city called Rome. I was 
there six winters. Is there in 
that city a Santa Claus on Christ- 
masday? No there is not. 

Here in this country, many 
have a Santa Claus on Christ- 
masday and the Santa Claus they 
have does'nt look like a man of 
dignity, but looks like an old 
jolly fellow. 

How did that come? 

Here in this country a great 
many don't believe in Christ. 
Just because Dec. 25th is Christ's 
birthday, is no reason why they 
should rejoice. But seeing that 
all christians are then full of joy, 
they also want to be merry. But 
because they don't want Jesus, 
they have Santa Claus and they 
represent him the way just men- 
tioned. 

Some of those who believe in 
Christ imitate those unbelievers 
and also have a Santa Claus on 
Christmasday. But a great many 
christians don't do that, a great 
many give Christmas day to the 
Baby Christ. 

Does God like to see in chnrcn 
Santa Claus represented as a jol- 
ly fellow who makes people 
laugh? No indeed, God does not 
like that. 

Does he like to see in church 
or house the manger of Bethle- 
hem with the divine Infant? 

Yes he does. 

JOSN VOGEL. 

THE CATHOLIC TOTAL 
ABSTINENCE UNION OF 
AMERICA. 
Chicago, Dec. 1, 1910. 
Mr. Luke Big Track 
Fort Totten, N. D. 
My dear Sir. 

Y r our letter of Nov. 28, 
enclosing post-office order for 
25 cents with subscription blank 
filled out by you for the C. T. A. 
U. Advocate was greatly appre- 
ciated. Also the names of the 
officers of your local society. I 
wish to give you personal assur- 
ance of my gratitude for your 
co-operation in promoting the 
holy cause of temperance and 
extending the circulation of our 
official organ. We have also 
placed the name of the secretary 
of your society on our subscrip- 
tion list. 

With every best wish. I am 
. Fraternally yours in Christ, 
P. J. O'Callighan, C. S. P. 
President. OW ANCAYA WOTANIN. WASICU WICAKTEPI. 
Tacoma, Washington, Dec. 5, 
wasicu yamni Dakota wicaktepi. 
Wasicu wicaktepi kin he Cass. 
Davis, Davis Bender, John Poul- 
man hena yamnipi. Owancaya 
wicakaska ekta iyaye wicayapi. TAHOA OKUWAPI. 
Eau Claire, Wis. Dec. 3, Capt. 
Earl S. Pearsall, tarca kute hdi, 
qa tarca wan o qa ahdi esta, ake 
icinonpa ecer econ ktatawatenye 
sni. Tarca wan o qa irpaye qa 
te seececa. Unkan najinhiyaye 
qa ahikuwa qa pahaha erpeya; 
ecahankeya mazakan kin to- 
kenken ituya yupopaqa he sanni 
o qa bota qa boiyotang erpeya, 
he econhan najinhiyaye qa akta 
en iyeya. HUHNAGAPI. 

Racine, Wisconsin, Dec. 2, he- 
ehan Mrs. Anna Sadows^y, wa- 
niyetu 51, qa Joseph Sadowsky, 
hinhnaku waniy3tu 52, haranna 
kin de rurnagapi. Winyan kin 
minipetijanjan on ceti unkan na- 
popa qa tipi kin ide. MINIWAKAN TIPI 43 
NATAKAPI. 
Brain ercl. Minn. Dec. 3, Deputy 
James M. Quinn, Brainerd etan- 
han kin Johnson tawicasta owi- 
cakiye qa hdi, miniwakan tipi 
43 natakapi. Big Falls otonwe 
kin en sakpe 'natakapi; Margie 
en nom natakapi; Gemmel en 2 
natakapi; Northorne, Kelliher. 
qa Blackbuck hena nakun en 
miniwakan tipi kin owasin nata- 
kapi. Hemani tipi ohna wanji 
miniwa.kan icupi qa Minneapolis 
ekta icicawin yewicakiciciyapi. HEMANI KTE. 
Winona, Minn. Dec. 3— Wil- 
liam Brannon wojuwi casta wan 
remani kte, w T itko hemani ocan- 
ku adiya mani hda hecen reman 
watoksu wan kte, haranna hehan 
iyeyapi. WANIYANPI HUHNAGAPI. 
Chippewa Falls, Wis. Dec. 3. 
Luke Hallie ekta ide, wojuwica 
sta wan Robert A. Lange eciya- 
pi sunkakan tipi tawa rurnaga, qa 
sunkakan nonpapi qa pte sahdo- gan, canpahmiyan tanka, canpa- 
hmiyan cistina, wikicanye, can- 
wiyusdohe, wicape hena kokiru- 
rnaga. Mazaska kektopawinge 
sakowin sanpa iyawa wakiru- 
rnaga. HEMANI IYAPA. 
Red Wing, Minn. Dec, 5. C. 
Forsving, Kenyon en u econhan 
remani watoksu ocanku ipawege 
en canpahmiyan tawa kin iyapa, 
qa hinyete pawega qa ite ko ha 
paskusku. WINYAN KIN WADITAKA. Valens Roman wicastayatapi 
on qehan Edessa otonwe kin en 
wocekiye ope kin ota unpi. Wi- 
castayatapi kin wocekiye opa 
heca sni nakaes tipiwakan owa- 
sin natakapi kta woope kaga. 
Decen woope kaga esta iyowinye 
sni oyate owasin cekiye ai, sina- 
sapa kin otonwe kin itakatanhan 
maga wan en Mass-wosnapiecon 
kta keya oyaka, 

Wicastayatapi kin de okiyaka- 
pi, unkan nina canze, qa Edessa 
en otonwe itancan kin tohan ake 
hecen cekiyapi kinhan owasin 
wicaktesi. 

Otonwe itancan kin he wjcasta 
wastecaka heca, qa wocekiye ope 
sni, hececa esta wocekiye opapi 
kin de narmana owicakiyag si, 
token econsipi kin, heye kinhan 
Christ ihakam yapi kin icimana 
kiwitaye kte sni kecin. 

Tuka, Anpetuwakan unkan he- 
han iyotan otonwe kin haranna 
rein ojuna, qa hehan iyotan Mass 
wosna opapi kin nina sanpa wi- 
cota. 

Otonwe itancan qon he akicita 
ospaye wan awicaya, iye toka- 
han, token econsipi qon ecen 
econ kte qa sinasapa oyate tan- 
ka mniciyapi qon etkiya yapi. 

Tipina wan kuciyena han en 
yapi unkan etanhan winyan wan 
lioksina wan napatayuze qa etan- 
han nmapa. 

Toien okihi inarni kin on en 
yapi t-vin wanwicayake snise wi- 
cicahda iyaya. 

Otonwe itancan kin yusinyeya, 
yus wicasi qa en itokam auwicasi. 

"Wmyan. tonikeca huwo? To- 

(ken on taku inayarni huwo?" 

f 

1 eya. DECEMBER 15, 1910. Anpetu kin de tukte en sina- ' pi qa econpi skanpi kin hena ka- 
sapa wosna econ kin hen bde,' 1 gapi. Heconhan wanna tipiwa- 
niyasnisni eya. j kanektawoartaniohdagyankapi. 

"Hecen de heci mde qa sina- j Tona Rocky Mountains ekta 
sapa opapi owasin wicawakte onpi kin omaka eea Dakota kin 
kta he sdonyaye sni nacece?" I dena tuktekten teriya opta oma- 

Winyan kin hehan he otonwe nipi ecee oyakapi qa wowicake. 
itancan kin he sdonya; hehan ! Tuktekten magaju wohitika ehna 
okianksan akicita kin wanw'iea- ( onpi qa kaksizaoeikcistiyena kin 
yaive qa heya: "Han, sdonwaya, ] hena minitan ehan woikope. hecen on eshe inawarni. Unki- 
nas ecen tehan kta ikowapa." 
'"Tehan kta! TaKU on tehan 

kta '? ' 

''Wanikiya on t-api kte kin." Waniyetu econhan Dakota wica- 
rca onsika wan idonni qa tehan 
i sni anpetu izaptan rtayetu ehan 
i; nececa esoa hehan aidran iyiye 
qa Itancan WaKan tawa kin oho- "Toka! siceca nitawa kin de , daya iyuskinyan icu. nakun wadusna kta he?'' 

"'Micinca de hekta erpeyapi 

kte sni. Tuka ija mici cantewa- 

s.te qa iyuskin kta." 

Winyan kin ake siceca kin na- 

patayuze qa maga wan ekta wo- 

snapi econpi qon etkiya narnici- 

ye ya. AvvicaKehan re kin etanhan 
woeekiye wasteste ahmapa qa 
wicasta wakan (saintly) oranyan- 
pi kin hena on itakatanhan wowi- 
cadayuhapi sni kin owicakiyapi. 

De etanhan Dakota sinasapa 
opa onpi kin woonspe unkicupi' 
waste qa ecen econ unwacinpi iye- Hemani iyoptekiye kin he wica- 
sta waste qa on remani itancanpi 
kin yutehanpi qaheyapi. Wica- 
sta he waste qa etanhans he re- 
mani iyoptekiya econhan hecon 
sni, eyapi. 

'"Hecetu, tuka, wicasta wan 
ozikiya econhan witko kinhan he 
na'Kun rtani econhan tohan witko 
kte kin he tuwena sdonyesni, qa 
heon unkiyepi kin makahdakin- 
yan remani kin oape wanji ma- 
kaiyutapi wikcemnasakpe ya 
ecee kin he wicasta tonipi kin 
iyoptekiye nape kin ohna on un- 
kan witkosa wan iyoptekiye on- 
kiyapi kta uncinpi sni," okoda- 
kiciye kin eyapi. 

Hecen remani iyoptekiye qon 
ayustankiyapi. He icimana to- 
ll inni remani en rtanikiyapi kta 
okihipi sni. Otonwe itancan qa akicita kin ! cetu. Pejiwacipi kta eyapi eca nainina ekta etonwan najinpi qa 
hehan mazasagye eceniyekiyapi, 
waonsida sni wicoran econ wica- 
sipi kin he tohinni ecen econpi 
kte sni keyapi. 

Hecen winyan wan cinca kici 
waditakapi qa wowacinye yuhapi 
kin on sinasapa opapi wicota ni- 
wicayapi. DAKOTA SINASAPA OPAPI. 

Rocky Mountains ekta Dakota 
sinasapa opapi, wanwicayaka 
wan decen wowapi kaga: 

"Wi otoiyohi anpetu izaptan 
tokaheya kin en oyate kin Jesus 
Cante Wakan kin ohodapi ecee. wocekiye okuje qon wicota ekta 
irtayetu ehanna etipi kin opapi 
ecee. Hecen ito woonspe qa wo- 
ecewakta onspe unkioiciyapi iye- 
ceca. Owankayujajapi eca tipi 
wakan kin ekta ojugjuna euntipi 
kte, osni sni eca, qa osni ecaiki- 
yena unkiwitayapi kte, hecece 
kinhan anpetuwakan eca tipiwa- 
kan kin unkojupina kte, qa Wa- 
kantanka oie kin naunronpi kte, 
kinhan woyawaste iyeunyanpi 
kte. OWASIN MDESYAHAN ONPI. Okodakiciye ota esta remani 
iyopteyapi okodakiciyepi kin he- 
Dakota oyatepi kin opawingesa- ! ceena mclesaban onpi eceena wi- 
kpe ecetupi. Qa anpetu kin he cacinpi. Tona opapi kte kinhan 
en oyate kin ecehna Yutapiwakan j owasin mini waken yatkanpi kte 
icupi ecee. Tipiwakan kin etan- j sni. Omaka 1909 ohnayan oko- han Dakota kinmakaiyutapi wi- dakiciye opapi kin etanhan wi- cemnatom, wikcemna sakowin kcemnayamnisanpazaptanerpe- 
hehanyan tipi, tuka tipiwakan kin J wicayapi, qa woistenya ecawica- 
icahda tipi opawinge sanpa wi- ' kiconpi kin wotanin wowapi en kcemna zaptan kagapi, qa hena 
tohan hecen cekiye ahi eca ohna- 
hna tipi ecee. Qa he econhan tu- 
wena tiyata yanke sni, icata ahi yaotaninpi. Okodakiciye opapi 
kin qa is oyate remani ohna ici- 
manipi kin kionnipi kta on wi- 
tkosa wan remani iyopteye kta ecee. Anpetu itopa wiyotanhan ' iyowinyanpi sni. sanpa eca tokiya qeya pah a ahi- 
yahe qa is kaksiza ohnahna ahi- 
napa ecee, qa tipiwakan etkiya 
au ecee, sunka kaes ko au. Tohan okodakiciye ope kin 
wanji witko, qa is yatkan qa on 
okodakiciye toope kin ohna ya- 
copi qa woiyopeye ecakiconpi Koska qa wikoske apa sung; kin he, tohan yuwicakapi eca wi- akan yanka ahi ecee. Sung kipa- 
sio^api qa yuska iyayewicayapi 
qa wiran onpi ecee; tipi kin ecen 
owasin sota yuhmonpise han 
ecee. Tipiwakan kin ekta sina- 
sapa, Jesuit nom waniyetu wi- coran itancanpi kin itokam pa- 
zopi qa ayustankiyapi kta cinpi. 
Hemani duzanhan iyoptekiya 
wan anpetu tona ozikiya qa econ- 
han witko qa woistenya. oiciran, 
yacopi qa erkeyapi- qa token kcemna torn oyate de ehna rtani- econpi ecee kin ohna econpi. $ 1 00 
25 
50 
50 
10 
25 

9^ FT. TOT TEN. N. D. 
Nov. 28. 1910. 

Kangipaha en omniciye tanka 
on wamnayanpi kin dena ake na- 
kaha teca mnayanpi. 

Joseph Sherman 
Andrew Paskana 
George Hunt 
George Hunt, Jr. 
Felix Little 
Grace Young 
Louis L anger 
John Twohearts 
Sam Tatekoyaginajin 
Luke Bigtrack 
Sunkakanduta 
Ben Rainbow 
Hupahukokipapi 
Tasinahinrotewin 
Jerome Nakpagi 
Herakaskawin 
Joe Akicita 
'Marpiyabu 
Wanyagmani cinca 
Wanyagmani cunwinticu 
Louisa Comingcloud 
Joseuhine Pejihutatawa 

Ukitewin 

Eyanpahamani 

Marpiyabu 

Charley White 

Peter Makato 

Canduhupawin 

Michael Mead 

W^ahacankato 

Oyesna 

Joe Myrrick 

Hupahuhanskaska 

Sannica 

Tasinahinrotewin 

Herakaskawin 

Ben Rainbow 

Canduhupa 

Hapan 50 

1 00 
50 

25 , 
1 0.0 J 

1 00 I 

1 50 i 
50 | 

5 00! 

8 00 

10 00 

5 00 

5 00 

5 00 

5 00 

5 00 

5 00 

2 00 

1 00 

2 50 

:i oo 

2 50 
1 00 
! 00 
1 50 
1 00 
1 00 
1 00 
1 00 
5 00 
1 00 
1 00 
1 00 Mrs. Hupahuhanska 
Matornana 
Hesannimaza 
, Caske Hoksina 
Mniyowakankan 
Akitana 
Horpitokca 
Sunkanugoptan 
Hoksinasapa 
Canduhupa 
Joe Jackson 
Tunkanoyatewin 
Wasuicagewin 
Tokahekiyapiwin 
Nakpagi 
Tatiyohnakena 
Taniya 

M niyatah o w r aste 
Tatiyoknakena 
Zuzuheca 
He wanji 

Tunkanoyatewin 
Mrs Mibebeya 
Kici iyotanke win 
Ptedutawin 
Mazakutewin 
Hapan 

Sinkpesapewin 
Sam Tiwaste 
Wazina White Dog 
Louisa Comingcloud 
Mrs Marpiyabu 
Mrs Marpiyabu 1 sack sugar qa 
10 pkgs coffee. 

Luke Big Track, 
Wowapi kaga, 

40 


2 


50 


1 


00 
25 


Jo 


00 


I 


09 


:2 


00) 


I 


2® 


1 


0© 
50 
m 
50 


"\ 


0® 


2 


oe 
50 


1 


00 


1 


C© 


I 


00 


.1 


00 


;i 


00 


;1 


0© 


1 


0® 


2 


00 


. 3 5 


0§ 
50 


!5 


00 


1 


00 


1 


00 
50 

00 


5 


00 


2 


00 Ft. Totten, N. D. Dec. 6, 19.10. 
Kagipaha en Yatke Sni Oko- 
dakiciy oitancanpi kin. 

Luke Big Track itancan. 
Eugene Highelk okihe. 
John Twohearts mazaska a wan. 
Philip Jerome wowapi kaga. 

Sept 15, Oct. 15, qa Nov. 15, 
heenhan omniciye unyuhapi; tu- 
ka unconanapma. 

Tokata Dec. 15, Luke Bigtrack 
ti kin en omniciye yuhapi kta. 
De Kangipaha j atke okodakici- 
ye kin ataya wikcemnayamni 
sanpa opapi tka onge atanze 
istinmapi. Hekta taku wanji on 
mnihecapi tka, siceca mazaska 
ikikcupi cinpi heon. Wanna iki- 
kcupi hecen on kujapi. Mitako- 
dapi, waditagya najinpi qa wo- 
wacintanka on mniheniciyapo! 
Wahukeza ikikcjpi qa paha na- 
jinpo; hecen miniwakan kin ni- 
kiyepina u cin qeyas konicipapi 
kta. Miniwakan taku wicacante 
iyutan heca rtani ota nakun w 7 i- 
cayuha; hena nicuwapi ece e; 
waniditakapi kinhan nihnayanpi 
okihi sni, kinhan inonpana nagi- 
yeniyanpi kte sni. 

Ho mitakuyepi, dena cante on 
awacinpi qa on wiyukcanpo. 

Nitakodapi wanji nape ciyuzapi. 
Luke Bigtrack.